Çilimler SPWS-C009 Ajaýyp häzirki zaman ýönekeý sungat adaty kristal çilim

Gysga düşündiriş:

Material: poslamaýan polatdan

Reňk: altyn

Ölçegi: uzynlygy 125 * 40 * 35 sm

Amal: kesmek we elektroplatirlemek

Lightagtylyk çeşmesi: G4 * 12

Özbaşdaklaşdyrma: beýleki ululyklary goldaň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Lýuks we ajaýyp ýagyş dizaýnynda ýüzlerçe hakyky hrustal şar damjalary bar.Bu hrustal çilim, elbetde, gowy saýlaw!Anghli tarapdan ýalpyldawuk we ajaýyp çilim !!!Ajaýyp restoran meýdançasyndaky müşderilere ýokary maslahat berilýär.

Otaglar üçin amatly: kaşaň we owadan tegelek dizaýn, ähli tarapdan ýalpyldawuk, ajaýyp çilim !!!Amatly: myhman otagy, naharhana, aşhana adasy, ýatylýan otag, girelge zaly, içerki, ferma jaýy, eňňit potolok, bar, restoran, galereýa, sergi otaglary, myhmanhanalar, kofe dükanlary, ofisler we ş.m.
Esasy material: Örtülen hrom çarçuwasy we aýdyň kristal.100% kristal reňk çalşyjy.Cryüzlerçe hrustal aýna suw damjalary jaýyňyzy parlak edýär.Faýl, naharhana, myhman otagy we ş.m. üçin ajaýyp kristal çyrasy!Bu çyra, ýagtylygy almak we şöhlelendirmek üçin ajaýyp 100% kristal top ulanýar.Hakykatdanam haýran galdyryjy çilim, bu çilim islendik ýerde aýratyn atmosfera döredip biler.
Gurmak aňsat, kanagatlanarly hyzmat - bu lampa UL şahadatnamasyndan geçdi.Bu kaşaň çilim çyranyň gurluşyny ýygnamak aňsat.Açyk görkezmeler we ähli gurnama enjamlary bilen enjamlaşdyrylan, ony çalt we aňsat gurup bolýar.Ulag wagtynda bölekler zaýalanan ýa-da ýitirilen bolsa, çalşyp bolar.Bölekleri wagtynda çalyşmak üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

ÇilimlerSPWS-C009

Material: poslamaýan polatdan

Reňk: altyn

Ölçegi: uzynlygy 125 * 40 * 35 sm

Amal: kesmek we elektroplatirlemek

Lightagtylyk çeşmesi: G4 * 12

Özbaşdaklaşdyrma: beýleki ululyklary goldaň

Ölçegleri we ýagtylyk çeşmeleri

Otagyňyzy ajaýyp ýerleşdirmek üçin halaýan çilimiň ululygyny has kiçi ýa-da ulurak edip bileris.Netijede, dürli ululykdaky doly çilim “maşgala” bolup bilersiňiz.

Kristal we aýna bölekleriniň reňki

Çilimimiziň islendik kristal we aýna bölegini reňkläp bileris.Reňklemegiň iki esasy usuly bar.Birinjisi owadan şöhlelendiriji reňkleri döredýän, ýöne reňk mümkinçilikleri bilen çäklendirilen örtükdir.Köplenç ulanylýan örtülen reňkler tüsse çal, amber, konýak we şampan.Ikinji wariant, surat çekmek, otagyňyzdaky, haly, mebel, potolok we ş.m. reňkleriň islendik reňkine laýyk gelmäge mümkinçilik berýär.

Kristal şekiller

Badam, maýatnik, damjalar, prizmalar, sekizburçluklar, raut toplary we has hrustal şekiller size elýeterlidir.Çiliňizi sazlamak we oňa özboluşly, şahsy täsir etmek üçin ulanyp boljak köp sanly kristal şekiller bar.

Metal bölekleriň gutarmagy

Çilimiň esasy metal bölekleri çarçuwanyň gurluşyny, potolok örtügini, zynjyry, şem saklaýjyny, şeýle hem birleşdiriji bölekleri öz içine alýar.Kristallara meňzeşlikde metal bölekleri gutarmagyň, elektroplatirlemegiň we boýamagyň iki esasy usuly bar.Metalyň islendik reňkine diýen ýaly ýetip bileris, ýöne metalyň iň adaty reňklerine altyn, hrom, gara, bürünç, çotga nikel, çotga bürünç we gadymy reňkler girýär.

 

Stepdim 1. Bize surat iberiň

Bize onlaýn tapylan zerur çilimiň suratyny ýa-da çyzgy iberýärsiňiz.

Stepdim 2. Sitata bahasy

Býudjetiňiziň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklamak üçin salgylanmanyň bahasyny barlaýarys.

Stepdim 3. Dükanyň çyzgysyny ediň

Teklipe baha bereniňizden soň dowam etmek kararyna gelseňiz, azajyk töleg töleýärsiňiz we siziň makullamagyňyz üçin dükan çyzýarys.Çyzgy tölegi sargytyň öňünden tölenmeginiň bir bölegi hökmünde ulanylar.

Stepdim 4. Material nusgasyny barlaň

Çyzgyny tassyklandan soň, ulanyljak materiallaryň nusgasyny görmek isleseňiz, taýýarlap, size iberip bileris.Adatça diňe ýük bahasyny tölemeli.Käwagt ýörite ýagdaýlarda nusga materiallary üçin töleg hem bolup biler.

5-nji ädim

Detailshli jikme-jiklikler tassyklanandan soň önümçilige başlamak üçin doly töleg töleýärsiňiz (umumy bahanyň 30%).

 

 

Siziň kanagatlanmagyňyz iň möhüm meseledir.Soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz, meseläni çözmek üçin siziň bilen işleşeris.
 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy goýuň

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy goýuň

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň