Çilim PC-8255L Çeper aýna çilim şahsyýeti çilim çandeli

Gysga düşündiriş:

Material: Enjam + poslamaýan polat + aýna + enjam çipi
Reňk: Altyn + ak + gök
Ölçegi: uzynlygy 100/143 sm
Gongji: kesmek we örtmek
Lightagtylyk çeşmesi: LED yşyk çeşmesi
Özbaşdaklaşdyrma: beýleki ululyklary we reňkleri goldaň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş
Islendik döwrebap ýa-da nusgawy mebel stiline birleşdirilip bilinjek hakyky öwüşginli “Verbier Chandelier” bilen içiňizi täzeläň.Nikel guty we aýdyň aýna bezegleri bilen örtülen bu maýatnik çyrasy diňe bir otagy yşyklandyrmak maksadyny ýerine ýetirmän, eýsem sungat eseri.Ony nahar stolunyň üstünde ýa-da hakykatdanam çylşyrymly gutarmak üçin islendik otagyň ortasynda goýuň.
Içki bezegi ajaýyp “Amazon” çadyrlary bilen ajaýyp ýagtylandyryň.Italpyldawuk ýa-da ýakylmadyk, ýalpyldawuk kristal aýna dizaýny bilen bu ajaýyp çyra öýüňizdäki islendik ýeri ýakar.Gönüburçly ýalpyldawuk
kristallar dürli gatlaklardan asylýar, daş-töweregindäki ajaýyp nagyşlary döretmek üçin ýagtylygy alýar we döwýär.
Aýazly aýnanyň el bilen üflenen ýapraklary, “Nowida Çandeli” öý bezegiňiziň ajaýyp merkezine öwürýär.Bu tersine potolon, otagyňyzda ýa-da ýatylýan otagyňyzda ajaýyp görünýär we yşyklandyrylanda hakykatdanam janlanýar.Onda 9 sany lampa saklaýjy bar we gadymy bürünçden ýasalan zynjyrda asylýar.
Çilim PC-8255L

Material: Enjam + poslamaýan polat + aýna + enjam çipi
Reňk: Altyn + ak + gök
Ölçegi: uzynlygy 100/143 sm
Gongji: kesmek we örtmek
Lightagtylyk çeşmesi: LED yşyk çeşmesi
Özbaşdaklaşdyrma: beýleki ululyklary we reňkleri goldaň

 

Gurmak aňsat, kanagatlanarly hyzmat - bu lampa geçdi
ŞahadatnamaBu kaşaň çilim çyranyň gurluşyny ýygnamak aňsat.Açyk görkezmeler we ähli gurnama enjamlary bilen enjamlaşdyrylan, ony çalt we aňsat gurup bolýar.Ulag wagtynda bölekler zaýalanan ýa-da ýitirilen bolsa, çalşyp bolar.Bölekleri wagtynda çalyşmak üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Siziň kanagatlanmagyňyz iň möhüm meseledir.Soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz, meseläni çözmek üçin siziň bilen işleşeris. • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy goýuň

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy goýuň

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň