Çilim PC-8226 Demirgazyk moda şahsyýet çilim çeper çilim

Gysga düşündiriş:

Çilim PC-8226

Amal: nano elektroplatasiýa
Ölçegi: 5 tegelek, uzynlygy 140/160 * 55 * 55 sm
Lightagtylyk çeşmesi: LED yşyk çeşmesi
Material: poslamaýan polatdan + akril
Ulanylýan meýdany: 15-30 m
Ulanylýan ýer: şahsylaşdyrylan öý bezegi / ýaşaýyş otagy, ýatylýan otag, naharhana, dupleks we ş.m. / söwda meýdançasy / dynç alyş ýeri


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş
Geljekde döredilen Fusion Chandelier Kubizmiň iň ýokary nokady!Döwrebap minimalist dizaýny bürünçden ýasalan bu howaly maýatnik potolok çyrasy, integrirlenen LED çyralary bilen häzirki zaman yşyklandyryş çözgüdini hödürleýär.Yşyk-diodly lampa bilen ulanylsa, yşyklar öçýär.Içerki ýa-da täjirçilik taslamaňyz üçin ylham beriji we innowasiýa yşyklandyryş shemalaryny döretmek üçin ajaýyp.

Gurmak aňsat, kanagatlanarly hyzmat - bu lampa geçdi
ŞahadatnamaBu kaşaň çilim çyranyň gurluşyny ýygnamak aňsat.Açyk görkezmeler we ähli gurnama enjamlary bilen enjamlaşdyrylan, ony çalt we aňsat gurup bolýar.Ulag wagtynda bölekler zaýalanan ýa-da ýitirilen bolsa, çalşyp bolar.Bölekleri wagtynda çalyşmak üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Amal: nano elektroplatasiýa
Ölçegi: 5 tegelek, uzynlygy 140/160 * 55 * 55 sm
Lightagtylyk çeşmesi: LED yşyk çeşmesi
Material: poslamaýan polatdan + akril
Ulanylýan meýdany: 15-30 m
Ulanylýan ýer: şahsylaşdyrylan öý bezegi / ýaşaýyş otagy, ýatylýan otag, naharhana, dupleks we ş.m. / söwda meýdançasy / dynç alyş ýeri

Şiftden oýan we häzirki zaman şertlerinde ýagtylyk tans etsin!“Skyler Collection” tarapyndan döredilen bu yşyklandyryş dizaýnlary, süýji jaýyňyzy bezemek üçin size köp sanly mümkinçilik berýär.Bu “Uolfin 5-Light” geometrik bürünç altyn çadyr, otagyňyza minimalistik täsir goşmak üçin häzirki zaman geometrik çarçuwasy we ajaýyp çuň altyn bezegi bilen bezelendir.Döwrebap temaly ýaşaýyş otagyny isleseňiz ýa-da naharhana, ýatylýan otaga ýa-da foýe / girelge goşmak üçin sassy çilim çyra pikirlerini gözleýän bolsaňyz, “Skyler Collection” -yň bu 5 çyra çyzykly çuň altyn geometrik çadyry köp taraply saýlawdyr.

 • Häzirki zaman şertnamasy: Könelişen potolok çyrasynyň ýa-da beýleki asma enjamyň ýerini almak üçin sassy döwrebap ýapyk geometrik çilim gözleýärsiňizmi?Uolfin tarapyndan döredilen 5 sany ýeňil bürünç altyn maýatnik asylýan bu döwrebap ada çadyry, nusgawy şem stili bilen moda häzirki zaman çuňňur altyn görnüşini hödürleýär.
 • Giňişleýin ýüz tutma: tekiz, eňňitli / süýşürilen we gümmezli potolok ýaly ähli potoloklarda işlemek üçin niýetlenendir.(2) 10 dýuým bilen gelýär.L we (2) 20 inç. Birnäçe potolok beýikligini ýerleşdirýän sazlanylýan peselmeler (Umumy beýiklik Maks: 70 ″)
 • ÇIMKLENDIRMELER: Umuman ölçegi 8 ini. D x 31 ini, W x 18 ini. H. Canopy: 5 ini. D x 1 ini. H. / girelge we ş.m.
 • BULB TALAPY: (5) iň ýokary 40 wattlyk E12 / şembranyň esasy lampalary (goşulmaýar) talap edýär.Şeýle hem, ylham urlanda, aýratyn satylanda yşyklandyryşy ýakmaga mümkinçilik berýän garaňky wyklýuçatel bilen işleýär
 • GURMAK aňsat: Suratymyzyň görkezişi ýaly diňe 6 ädim bilen otagyňyzyň estetikasyny aňsatlyk bilen täzeläp, DIY taslamasy bilen hezil edip bilersiňiz.Gurnama görkezmeleri we enjamlar
 • AASsat hyzmat • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy goýuň

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy goýuň

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň