Biz hakda

Marka giriş

Shapwance bütewilik, hünär başarnyklary, sungata ahyrky ymtylyş we baý innowasiýa ruhy bilen ösmegi umyt edýär.

Ikimizem pragmatiki we ideal.Sungatyň we tehnologiýanyň ajaýyp utgaşmasyny goldaýarys.Öňdebaryjy özleşdirme düşünjelerini öwrenmegi, öwrenmegi we amal etmegi dowam etdirýäris.Sungaty we ussatlygy iň ýokary maksadymyz hökmünde kabul edýäris.Şapwensiň yşyklandyrylmagy diňe bir adamlaryň gözelligi duýmagy üçin däl.Bu, umumy oýnuň üsti bilen durmuşyň manysyny we häsiýetini beýan etmek, adamlaryň durmuş tagamyny, ýaşaýyş durmuşyny we durmuşa bolan garaýşyny öňe sürmek hakda.

Üznüksiz tejribede ajaýyp adam ilatly ýerlerini döretmäge we adamlary kämilleşdirmäge borçlanýarysBagt.

12

Filosofiýa: Öňkülere gabat gelmek, garyşmagy we sublimasiýany amala aşyrmak we täze döretmek üçin garyşmak üçin täze ýaşaýyş döwrüni yzarlaň, ajaýyp kosmos gurşawyny durmuşa geçiriň.

Marka esasy düşünjesi

1

Hiline wepaly

Qualityokary hilli materiallar bilen özleşdirildi

2

Innowasiýadan

Moda adaty dizaýn

dsfe-1

Ussatlyk

Tejribeli hünärmenler tarapyndan ýasalan

1

ÇYKYRYJY HYZMAT DIZayn topary

Jadygöýlige ymtylmak

Şapwensde 20 ýyldan gowrak wagt bäri lampalaryň we çyralaryň tendensiýasy we medeni çaknyşygy biri-biri bilen baglanyşýar we täze gözlegiň jemlenmegine sebäp bolýar.

Şapwensiň durmuşy we tebigaty wagyz etmegi, ýagtylygy yzygiderli gözlemekde we öwrenmekde tendensiýalara we medeniýete esaslanýar, adaty senetçilik aýratynlyklaryny we güýçli medeni mirasy saklaýar, aşa kynçylyklary taşlaýar we özüne çekijilik gözleýär.Garmoniýa we deňagramlylyk.

ÇYKYRYJY HYZMAT DIZayn topary

Hil durmuşy

Durmuşyň wagyz ediji hili, öýe we durmuşa bolan höwes we ajaýyp gözleg arkaly bolýar.

Öýüň üsti bilen ösýän we baýlaşdyrýan medeni dünýäde durmuşyň hakyky sungatyny öwreniň.Durmuş, jemgyýetçilik şahsyýeti bolan siwilizasiýany başdan owadan we ajaýyp görnüşde gurup bolar ýaly, başlangyç erkinligi we tötänleýinligi öz içine alýan pionerleriň başdan geçirmelerine esaslanýar.

2
3

ÇYKYRYJY HYZMAT DIZayn topary

Rahat we erkin bolmaga bolan garaýyş

Durmuş ruhdaky oňyn energiýanyň gymmatlyklaryndan gelýär.Diňe kosmos azatlygyny we wagta hormat goýman, eýsem tebigy we ýönekeý durmuş ýörelgesini hem görkezýär.Içki sesi yzarlaýar we durmuşa başarnykly, rahat we erkin garaýşy goldaýar.

Misçi ruhy

13
3
22

Hakyky material esasy garaýyşdyr

Çyralar ýokary hilli materiallary ulanyp, lampalaryň ýokary hilli görkezilmegini üpjün etmek üçin ösen ussatlyk bilen utgaşyp, wagtyň ýitmegine garşy durup bilerler.

32
4

Çyrany özleşdirmek prosesi hyzmaty

Özbaşdaklaşdyrma prosesi

Talaplary tabşyryňmüşderi bilen aragatnaşykdizaýn meýilnamasymeýilnamany tassyklamak

Önüm öndürmekmüşderi barlagyeltip bermek we gurmaksatuwdan soňky hyzmat

3
1

ÇYKYRYJY HYZMAT DIZayn topary

Yşyklandyryş dizaýn topary

Biz diňe çyra satamzok

Her bir şahsyýetiň giňişligini açmak üçin köp işlemegimizi dowam edýäris!

2

HYZMAT HYZMATY TEAM

Hususy hyzmat topary

Has gowy yşyklandyryş hyzmatlaryna ýetmek üçin!

3
4

Habaryňyzy goýuň

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň